STATUT
MAZOWIECKO - PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA AGROTURYSTYCZNEGO

§ 1

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Mazowiecko - Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cały kraj.
3. Siedziba Stowarzyszenia mieści się Siedlcach, ul Kazimierzowska 21, w powiecie siedleckim.
4. Stowarzyszenie działa w strukturze bezoddziałowej, lecz w jego ramach mogą być tworzone koła terenowe nie posiadające własnej osobowości prawnej.
5. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
6. Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
7. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy Ustawy o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku. (Dz. Ustaw Nr  20 poz. 104) z późniejszymi zmianami oraz postanowieniami niniejszego statutu.

8. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w §2 statutu pkt. 1  do 11. 

9. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych organizacji o podobnych celach oraz może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli przynależność taka nie narusza zobowiązań wynikających  z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. Może również współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze  działalności.


§ 2

Cel, zadania, środki działania (sposoby realizacji zadań statutowych).

I. Celem działalności Stowarzyszenia jest:
1. wspieranie idei rozwoju turystyki wiejskiej w regionie
2. reprezentowanie i ochrona zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia
3. podnoszenie poziomu zawodowego, oświatowego i kulturalnego społeczności wiejskiej
4. gromadzenie i udostępnianie informacji turystycznej
5. promocja i reklama wyrobów rękodzieła artystycznego
6. propagowanie żywności wyprodukowanej metodami ekologicznymi, jej reklama i dystrybucja
7. Podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji naturalnych walorów przyrodniczo - krajobrazowych i turystycznych regionu
8. realizowanie wszelkich innych, w granicach dozwolonych prawem, wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia
9. integracja społeczności lokalnej, aktywizacja inicjatyw społecznych i wspólnego działania.
10. ochrona środowiska naturalnego
11. wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego wsi
12. organizacja imprez kulturalnych, oświatowych, zdrowotnych, turystycznych oraz pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych imprez.
13. organizacja i pomoc w prowadzeniu działalności agroturystycznej przez mieszkańców wsi naszego regionu.

14. Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów z Lokalnymi Grupami Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy między terytorialnej i międzynarodowej.

15. Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

16. Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą

17. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie

18. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

II. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. współprace z innymi stowarzyszeniami turystycznymi i agroturystycznymi
2. ścisłą współpracę z administracją rządową wszelakiego stopnia od urzędu gminy do ministerstwa włącznie oraz instytucjami i organizacjami publicznymi (takimi jak np. MODR)
3. prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej, reklamowej, promocyjnej
4. gromadzenie i dokumentowanie danych związanych z działalnością Stowarzyszenia
5. działalność gospodarczą
6. organizację lokalnych biur turystyki wiejskiej
7. poszukiwanie i pozyskiwanie sponsorów i darczyńców w celu rozwoju stowarzyszenia
8. aktywna pracę społeczną zarówno intelektualna jak i fizyczną w celu realizacji zadań zapisanych w statucie stowarzyszenia
9. ścisłą współpracę z organizacjami pozarządowymi, wyznaniowymi i innymi zarówno w kraju jak i za granicą w celu rozwoju
10. przygotowywanie wniosków w celu pozyskania grantów, subwencji, dotacji oraz wszelkiej innej pomocy na realizację celów stowarzyszenia ze źródeł krajowych jak tez i Unii Europejskiej
11. dokształcanie członków Stowarzyszenia oraz członków ich rodzin w celu ułatwienia działalności statutowej zarówno obecnie jak i w przyszłości.

III. Sposoby prowadzenia działalności:
1. stowarzyszenie opiera swoje bieżące działalności przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków oraz pomocy osób zainteresowanych
2. do prowadzenia spraw, o których mowa w pkt-cie 1, które nie mogą być zrealizowane przez samych członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na zasadach ogólnych
3. do realizacji zadań stowarzyszenie może zatrudniać pracowników włącznie z członkami stowarzyszenia
4. osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów stowarzyszenia przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

§ 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

I. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które złożą deklaracje o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym (bez prawa głosowania) może być osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje wsparcie Stowarzyszenia i popiera cele Stowarzyszenia.
Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego jest złożenie pisemnej deklaracji zawierającej w treści akceptację celów Stowarzyszenia, zobowiązanie do czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i opłacanie składek oraz uiszczenie wpisowego w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie.
O przyjęciu, odmowie przyjęcia, wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały Zarządu.

II. Członkowie zwyczajni maja prawo do:
1. biernego i czynnego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia
2. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia (w zebraniach, konferencjach, kursach, wystawach, targach)
3. korzystania z urządzeń, usług oraz pomocy Stowarzyszenia
4. zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków dotyczących jego działalności.

III. Członkowie zwyczajni zobowiązują się do:
1. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
2. czynnego udziału w realizacji podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań i przedsięwzięć
3. opłacania składek w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie
4. uczestnictwa w Walnym Zebraniu
5. postępowaniu zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami w tym poszanowanie solidarności organizacyjnej
6. dbałości o dobre imię Stowarzyszenia i jego członków.

IV. Ustanie członkostwa następuje wskutek:
1. likwidacji i rozwiązania Stowarzyszenia
2. rezygnacji z członkostwa
3. uchwałą Zarządu w związku z niewykonywaniem zobowiązań statutowych
4. śmierci członka (najbliższej rodzinie przysługuje prawo wstąpienia do stowarzyszenia w miejsce zmarłego bez uiszczania wpisowego).

V. Członkowie wspierający:
1. Do obowiązków członka wspierającego Stowarzyszenie należą obowiązki określone w pkt. 3 ppkt. 1,2,4,5,6 oraz zadeklarowanie bezinteresownych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia w formie pieniężnej, rzeczowej lub innej.

§ 4

Struktura i władze Stowarzyszenia

I. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna.

II. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu udział biorą:
1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
2. z głosem doradczym - członkowie wspierający i zaproszeni goście.
Zwyczajne Walne Zebranie powołuje Zarząd przynajmniej raz w roku.
Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zebrania zwoływane jest w formie zawiadomień; listami , e-mailami , telefonicznie lub innymi formami zawierającymi porządek obrad, datę, godzinę, miejsce posiedzenia (ew. materiały związane z posiedzeniem).

W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, Zarząd może wyznaczyć drugi termin Walnego Zebrania Członków, nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie, jednakże uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

III. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:
1. przez Zarząd
2. na uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej
3. na pisemny wniosek 2/3 członków Stowarzyszenia.
Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie od 6 tygodni od daty złożenia wniosku.

IV. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. dokonywanie wyboru członków Zarządu  i Komisji Rewizyjnej oraz ich odwoływanie
2. uchwalenie regulaminów działania Władz Stowarzyszenia
3. uchwalenie rocznych i wieloletnich programów działania Stowarzyszenia
4. tworzenie i przeznaczanie funduszy Stowarzyszenia
5. ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego
6. zatwierdzanie rocznego budżetu Stowarzyszenia
7. podejmowanie uchwał w sprawach nie objętych niniejszym statutem.
8. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu.
Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
Dla ważności uchwał potrzebna jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

V. Zarząd jest organem Stowarzyszenia, który działa pomiędzy Walnymi Zebraniami, kieruje całokształtem działalności i reprezentuje je na zewnątrz.
Zarząd składa się z 5 do 7 osób wybranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia wybieranych na okres 3 lat.
Wybory na członków Zarządu odbywają się w drodze jawnego głosowania spośród nieograniczonej liczby kandydatów wyrażających zgodę na kandydowanie.
Skład liczbowy i funkcyjny Zarządu określa każdorazowo Walne Zebranie.
Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, Zastępcę(ców) Prezesa, Sekretarza, Skarbnika.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Prezes lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.
O posiedzeniu Zarządu powiadamia się jego członków najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem.
Do skutecznego składania oświadczeń woli i podpisywania ich w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie.
Przynajmniej jedna z osób współdziałających musi być Prezes lub Zastępca Prezesa.

VI. Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
3. opracowywanie preliminarzy budżetowych, planów pracy, rocznych sprawozdań finansowych celem przedstawienia Walnemu Zebraniu Członków.
4. rozpatrywanie wszystkich spraw wnoszonych przez członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, członków Stowarzyszenia
5. zwoływanie Walnych Zebrań i ustalanie porządku obrad
6. przyjmowanie do Stowarzyszenia i wykluczanie z niego członków
7. przyznawanie nagród członkom Stowarzyszenia za szczególne osiągnięcia na rzecz jego rozwoju
8. prowadzenie spraw Stowarzyszenia i kierowanie jego działalnością
9. prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

VII. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru i kontroli działalności Stowarzyszenia we wszystkich sferach jej działalności statutowej.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 do 5 osób.
Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego składu Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego i Sekretarza.

VIII. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. badanie całokształtu działalności Stowarzyszenia
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z lustracji
3. przedstawianie uwag i wniosków Walnemu Zebraniu
4. składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
5. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z całokształtu działalności Stowarzyszenia a Zarządowi z działalności kół terenowych
6. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
7. rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle stosowania statutu.
W celu wykonywania swoich czynności Komisja Rewizyjna ma prawo i obowiązek przeglądania wszelkich dokumentów i ksiąg, żądania ewentualnych wyjaśnień i składania sprawozdań, a także korzystania z pomocy i opinii rzeczoznawców i biegłych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 5

Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz prawa majątkowe i niemajątkowe nabyte przez stowarzyszenie w toku jego działalności.
I. Środki finansowe uzyskiwane są:
1. ze składek członkowskich
2. z wpływów z tytułu wpisowego
3. ze świadczeń członków wspierających
4. z darowizn, zapisów, dotacji
5. z działalności gospodarczej i z majątku Stowarzyszenia
6. z grantów, refundacji i temu podobnych.
Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia rozporządza Zarząd.

§ 6

Postanowienia końcowe.

Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może być dokonana wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjęta większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie:
1. wyznaczy likwidatora spośród członków Zarządu
2. określi na jakie cele przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia
3. ustali termin zakończenia postępowania likwidacyjnego.
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje z chwilą wykreślenia z rejestru.

 

nr konta:

Bank Pekao S.A.  

76 1240 2728 1111 0010 5687 6410